8 Most Powerful Women in Silicon Valley

 
Prev2 of 8Next

meg whitman2. Meg Whitman, CEO of HP